Style:
关于会员等级
一.什么是会员等级?
二.会员等级是什么标准?
二.会员积分如何增加?

什么是是会员等级:
  • 蚂蚁图库对会员对网站的热衷度、上传图片数量、图片质量等用积分来综合评定的等级。

会员等级标准
积分 等级
0 100
蚂蚁列兵
101 500
蚂蚁下士
501 2000
蚂蚁中士
2001 5000
蚂蚁上士
5001 10000
蚂蚁少尉
10001 50000
蚂蚁中尉
50001 100000
蚂蚁上尉
100001 300000
蚂蚁少校
300001 800001
蚂蚁中校
800001 1500000
蚂蚁上校
1500001 3000000
蚂蚁大校
3000001 6000000
蚂蚁少将
6000001 12000000
蚂蚁中将
12000001 100000000
蚂蚁上将

积分如何增加的操作
蚂蚁图库帮助导航